WESELA

logo-Anna-

Polityka prywatności

  I Postanowienia ogólne

  1. Niniejsza Polityka ochrony prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania
   danych osobowych koniecznych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu
   internetowego w domenie domprzyjecanna.eu (dalej: Serwis).
  2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Zakład Malarski Henryk Potysz ul. Raciborska 60, 44-350 Gorzyczki, NIP 6471817560 (dalej:
   Administrator).
  3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
   2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
   danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
   95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
  4. Zbierane przez Administratora dane będą:
   – przetwarzane zgodnie z prawem,
   – przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu
   niezgodnemu z tymi celami,
   – merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
   – przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

  II. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

  1. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych usług
   dostępnych za pośrednictwem Serwisu oraz poszczególnych jego funkcjonalności.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
   a. rejestracji konta, weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz realizacji umowy o świadczeniu usług
   drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
   elektroniczną, w tym w szczególności poprzez zapewnienie możliwości korzystania z konta
   Użytkownika – na podstawie akceptacji warunków Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   b. komunikacji z Użytkownikiem w celu dostarczeniu mu niezbędnych informacji oraz budowania
   pozytywnych i rzetelnych relacji z Nim, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora
   (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   c. promowania przez Administratora produktów i/lub usług własnych oraz swoich Partnerów
   poprzez kierowanie drogą elektroniczną Informacji marketingowych (newsletter) o ile
   Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art.
   6 ust. 1 lit. a RODO);
   d. udzielenia dostępu do informacji o nowościach z branży bezpośrednio powiązanej z działalnością
   Administratora, o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za
   pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
   e. w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
   Administratora polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności Użytkowników i ich
   preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności Serwisu
   (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   f. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie
   uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jej praw (art. 6 ust. 1 lit. f
   RODO).
  3. W każdym z wymienionych powyżej przypadków (ust 2) podanie danych jest dobrowolne, jednak
   konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

  III. Okres przetwarzania danych osobowych

  1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje aktywnym Użytkownikiem
   Serwisu (posiada konto Użytkownika), a po tym czasie przez okres niezbędny do zachowania zgodności
   z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż
   3 lat liczone od dnia rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody z
   zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego
   dokonano przed tym wycofaniem.

  IV. Informacje o przetwarzaniu

  1. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione:
   a. podmiotom powiązanym z Administratorem
   b. podmiotom współpracującym z Administratorem,
   c. podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane
   systemy i rozwiązania informatyczne,
   d. kancelariom prawnym.
  2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratorem, nie będą/będą przekazywane poza Europejski
   Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

  V. Prawa osób, których dane dotyczą

  1. Użytkownik Serwisu ma prawo:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych
  • sprostowania danych
  • usunięcia danych
  • ograniczenia przetwarzania danych
  • przenoszenia danych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawienie
   usprawiedliwionego interesu administratora
  • wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
   którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem
  1. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji,
   w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności.
  2. W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym
   do profilowania.

  VI. Postanowienia końcowe

  1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności
   jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumenty nie zostaną
   ograniczone.
  2. O wszelkich zmiana w Polityce prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat
   dostępny w Serwisie.
  Scroll to Top